Avís legal

En aquest document trobaràs l’Avís legal per a l’ús i navegació a la web, l’Autorització de l’ús i cessió de la imatge (per als esdeveniments en que participis), la Política de Protecció de Dades i la Política d’ús de les galetes (cookies).

És un text molt llarg que et recomanem que et llegeixis per saber els teus drets i deures en navegar per aquesta web i/o participar en esdeveniments organitzats per la candidatura.

L’ús d’aquest lloc web, www.infermeres2020.cat, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.infermeres2020.cat sent la seva titular   Paola Galbany Estraguès, candidata como a Presidenta a les eleccions del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona amb NIF 14267341G.

Infermeres 2020 està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets  Digitals.

– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

 

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD Infermeres 2020, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’emplenar el formulari de la secció Contacte, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Infermeres 2020.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Infermeres 2020 situat a Av. Diagonal, 131, 08018 , Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a hola@infermeres2020.cat

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Infermeres 2020 ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Infermeres 2020 es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació relacionada amb la candidatura Infermeres 2020. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Infermeres 2020 perquè puguin remetre-li comunicacions a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació, cessió de dades i enviament de comunicacions per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Infermeres 2020 a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Infermeres 2020 es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que Infermeres 2020 té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Infermeres 2020, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Infermeres 2020 no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web i els col·laboradors, tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Usuari

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.infermeres2020.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant Infermeres 2020 facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel Infermeres 2020 per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel Infermeres 2020 contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Infermeres 2020 per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts de la website de Infermeres 2020 contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Infermeres 2020.

 

Crèdits del website

Infermeres 2020

NIF 14267341G.

info@infermeres2020.cat

Avinguda Diagonal, 131

08018    Barcelona   ( Spain)

Política de Protecció de Dades

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, exposem la nostra Política de Privacitat. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Infermeres 2020 ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Paola Galbany Estraguès, candidata a Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
 • DNI: 14267341G
 • Correu electrònic: hola@infermeres2020.cat
 • Direcció: Av. Diagonal, 131 08018 Barcelona

 

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web o serveis de tercers que s’especifiquen en aquest document, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Principis que aplicarem a la teva informació

 En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament. 
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com hem obtingut les dades?

 Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte via web
 • Formulari de contacte via Google Forms

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

 Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament

 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Infermeres 2020 deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per omplir un formulari de contacte o s’inscriu a través de formularis d’esdeveniments, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Infermeres 2020. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser el teu adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.infermeres2020.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Formulari de contacte: En aquest cas, es sol·licita les dades personals: Nom i cognoms, correu electrònic, prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per gestionar les dades facilitades per l’usuari al enviar el formulari.

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

 

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i el Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Infermeres 2020 serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Infermeres 2020 no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades en Infermeres 2020, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra candidatura per realitzar preguntes. Encara que existeix un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte de correu de Infermeres 2020. Les dades emmagatzemades en el compte de correu ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

 La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. Per contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privacitat.

 

Categoria de dades

 Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Fins hagi finalitzat les eleccions al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 2020.

 

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

 Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.infermeres2020.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.fctennis.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.fctennis.cat serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, pel que no serà recopilada per Google.

 

Google Forms: En aquest servei es poden allotjar els formularis de contacte.

Mailchimp. En aquest servei enviarem missatges enviats als usuaris a efectes de contacte.

 

Navegació

En navegar per www.infermeres2020.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

 

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics: Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Secret i seguretat de les dades

 www.infermeres2020.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

 

 www.infermeres2020.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Infermeres 2020 s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar Infermeres 2020, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 

Exactitud i veracitat de les dades

 Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.infermeres2020.cat exonerant a Infermeres 2020, de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Infermeres 2020 en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Infermeres 2020 en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

Canvis en la política de privacitat

 Infermeres 2020 es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Infermeres 2020 anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.infermeres2020.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica en cap cas.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.infermeres2020.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial.

Política de galetes (“cookies”)

 

Les galetes són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en un web determinada. La primera finalitat de les galetes és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid a les pàgines seleccionades.

El web www.infermeres2020.cat utilitza galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per la web de www.infermeres2020.cat, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. No obstant això, et fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Així mateix, el web de www.infermeres2020.cat podrà saber totes les pàgines visites pels usuaris, de manera que podrà facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.

TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT DE LES COOKIES

Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció quan es compleixi l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat a les pàgines de www.infermeres2020.cat) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookies pots classificar-se de la següent manera:

COOKIES DE RENDIMENT: Aquest tipus de cookie recorda les teves preferències per a les eines que es troben a les pàgines, de manera que no has de tornar a configurar cada vegada que la visites. A tall d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen:

 • Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.
 • Les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador.

 

COOKIES DE GEO-LOCALITZACIÓ: Aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país et trobes quan es navega per la web. Aquesta cookie és totalment anònima, i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la teva ubicació.

COOKIES DE REGISTRE: Les cookies de registre es generen un cop que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en les pàgines amb els següents objectius:

 • Mantenir l’usuari identificat de manera que, si tanca una pàgina, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquesta pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat “tancar sessió”, de manera que aquesta cookie s’elimina i la propera vegada que entri a la pàgina l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.
 • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certes pàgines, per exemple, per participar en un concurs.
 • Addicionalment, algunes pàgines poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin. Quan l’usuari es registra en una pàgina amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a les pàgines fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l’accés a les pàgines mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que específica.

 

COOKIES DE ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita una pàgina, una eina d’un proveïdor extern (Google Analytics) genera una cookie analítica en l’ordinador de l’usuari. Aquesta cookie que només es genera en la visita, servirà en properes visites a les pàgines de www.infermeres2020.cat per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

 • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la “cookie” (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.
 • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

 

Important: Llevat que l’usuari decideixi registrar-se al web de www.infermeres2020.cat, la “cookie” mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc

 

COM DESACTIVAR LES COOKIES ALS PRINCIPALS NAVEGADORS

Normalment és possible deixar d’acceptar les cookies del navegador, o deixar d’acceptar les cookies d’una pàgina en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Aquest ajust normalment es troba en les “Opcions” o “Preferències” del menú del seu navegador.

El web de www.infermeres2020.cat ofereixen orientació a l’usuari sobre els passos per accedir al menú de configuració de les cookies i, si escau, de la navegació privada a cadascun dels navegadors principals:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Històric -> Configuració Personalitzada.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

 • Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

 • Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

 

QUÈ PASSA SI ES DESACTIVEN LES COOKIES

Algunes funcionalitats de les pàgines quedaran desactivades com, per exemple, romandre identificat, rebre informació adreçada a la seva localització o la visualització d’alguns vídeos.

 

ACTUALITZACIÓ I CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

El web de www.infermeres2020.cat pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als usuaris mitjançant el web.

Autorització de l’ús i cessió de la imatge

 

Primera.- Cessió dels drets d’imatge. Objecte i contingut.

INFERMERES2020 disposa/realitza activitats i actes públics i privats (als quals els usuaris han d’inscriure’s mitjançant un formulari web) en el qual s’elabora material gràfic i audiovisual (fotografies, vídeo, etc.) de difusió d’aquesta activitat que es pot presentar en tota mena de suports digitals, analògic, magnètics, i en paper, a fi que puguin ser utilitzades dins de l’àmbit educatiu, docent, d’investigació i/o promoció de l’activitat, així com la seva difusió, publicació, cessió i reproducció, sense ànim de lucre, a través dels canals de difusió de INFERMERES2020 i/o la seva entrega als assistents del ACTE/ESDEVENIMENT/CAMPANYA mitjançant USB o altres dispositius.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com pel Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), és per això que el INFERMERES2020 li demana el seu consentiment per poder publicar i difondre la seva imatge en els suports i finalitat a dalt esmentades.

En registrar-se a qualsevol acte d’INFERMERES2020, l’usuari/participant accepta i manifesta que participa voluntàriament en la gravació dels audiovisuals/reportatge/pressa d’imatges durant l’esdeveniment en les instal·lacions arrandades per INFERMERES2020 i/o fora d’aquestes, la producció dels quals correspon a INFERMERES2020, i amb les finalitats a dalt esmentades, autoritza i presta el seu consentiment exprés a INFERMERES2020 per a la captació de les seves imatges, gravacions i altres dades personals.

Així mateix, cedeix de manera expressa, inequívoca i gratuïta a INFERMERES 2020 els drets de la seva pròpia imatge i altres dades personals perquè siguin fixades en els audiovisuals/reportatge esmentats, i perquè els mateixos puguin ser publicats, difosos i explotats a través dels canals de difusió d’INFERMERES2020 i d’acord amb les funcions i competències d’aquesta CANDIDATURA. Aquesta cessió no atorga al cedent cap mena de benefici econòmic sobre els rendiments que el INFERMERES2020 pugui obtenir de la difusió o explotació dels audiovisuals/reportatge en qualsevol forma i modalitat, els quals corresponen íntegrament i de forma exclusiva A INFERMERES2020 en la seva condició d’entitat productora dels audiovisuals/reportatge.

INFERMERES2020 s’obliga a no realitzar cap ús d’aquesta autorització que suposi una vulneració dels drets fonamentals de les persones.

Segona.- Protecció de dades.

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), l’informem que el responsable del tractament de les seves dades personals és la candidatura INFERMERES2020.

Pel que respecta a les dades d’identificació (nom, cognoms i DNI) seran tractades amb l’única finalitat de gestionar el contingut d’aquest document i no seran cedides a tercers ni es faran transferències internacionals. Quant a les dades corresponents a la seva imatge, seran tractades amb la finalitat esmentada de difusió de les activitats d’INFERMERES2020, i seran cedides als ens col·laboradors i institucions o organismes públics i privats directament relacionats amb la tasca de campanaya electoral que realitza INFERMERES2020. Les seves dades no seran objecte de decisions automatitzades.

La licitud del tractament de les seves dades personals és el seu consentiment, el qual podrà revocar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La negativa a prestar el seu consentiment suposarà la impossibilitat de participar en l’activitat esmentada.
Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament, sempre que no hagi revocat el seu consentiment, i seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com retirar el seu consentiment, dirigint-se per escrit a: Avinguda Diagonal, 131   08018 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o a través del correu electrònic hola@infermeres2020.cat.


Pot interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.