Recentment s’ha publicat en una xarxa social dades de caràcter personal i informacions falses respecte de membres de la candidatura Infermeres2020 a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per part d’una persona que, de moment, roman no identificada.

Com a membres de la candidatura i com a infermeres no podem tolerar i no tolerarem la contaminació i afectació al normal desenvolupament dels processos electorals als òrgans de govern del col·legi, ni permetrem que s’ataqui el bon nom i reputació de cap persona mitjançant la difusió de mentides i la imputació de delictes que no es corresponen amb la realitat.

La comunicació amb publicitat de fets amb contingut injuriós i calumniós en el marc d’un procediment electoral com el que el COIB viu, està tipificat com a delicte d’acord amb allò que disposa l’article 206 del Codi Penal i l’article 148 de la LOREG. A més, la publicació de dades personals no contrastades i que no corresponen a la realitat, suposa la comissió d’il·lítics civils segons estableix la Llei Orgànica 1/1982 i la Llei Orgànica 2/1984.

Com sigui que al comunicat referenciat s’esmenta, amb manifest menyspreu a la veritat, que el Sr. Angel Mencias Valero ha estat “jutjat i condemnat per frau”, s’adjunta a aquest comunicat còpia dels seus antecedents penals que acrediten que la informació publicada és falsa i calumniosa. Esperem que es procedeixi a eliminar la comunicació calumniosa i es publiqui una rectificació.

Atentament.